2018 оны 2 сарын 15-ны өдөр

2018 оны 2 сарын 15-ны өдөр. IRCLASS Systems and Solutions Pvt. Ltd компанид зочилж цаашдын хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.