card

АСМЕ МОН ХХК

Геодези, геофизикийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 2016 онд ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн, баталгаажуулалт хийгдсэн. Үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийн сайжруулан зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ.   

Contact Seller